يادته مي گفتی اينجا بهشته آره اينجا بهشته هر جا تو باشی برای من بهشته اگه ايران بودم که تو رو نمی ديدم من اينجا با تو آشنا شدم
اينجا سرزمين پرياست
می دونی دوست دارم شهرت و ببينم خاطراتت و نشونم بدی
شهر تو شهر من باشه

/ 0 نظر / 2 بازدید