ابراهیم دلم می خواد بیای هر نفس پیش من باشی ابراهیم هر شب هر روز

 ابراهیم دلم می خواد توی آغوش تو با بوسه های تو خواب خوشبختی ما

 تو جفت خودم ابراهیمقلب

جفت عاشق خوبم

ابراهیم برای همیشه بیا ابراهیم عشقت و توی دلم می پرورم

قلب

عاشقتم ابراهیمقلب

همیشه عاشقتم ابراهیم هر روز بیشتر

قلب

ابراهیم دلم می خواد دلم پر از شکوفه بشه از عشق تو از بوسه های تو

خجالت

/ 0 نظر / 89 بازدید