بغض گلومو گرفته
کاش پيشم بودی تو کجائی که اشکهای منو نمی بينی؟
مثل هر هفته همین لحظه ها منو با خودت به خاطرات ميبری
دلم برات تنگ شده

/ 0 نظر / 2 بازدید