چشام و مي بندم و مثل هر هفته همين موقع اون لحظه ها رو تجسم مي کنم
تو خوشتیپ ترين بودی چه شب قشنگ و رويائی بود
وقتی برای اولين بار دستم و تو دستت گرفتی کاش بهت گفته بودم که دوست دارم
مي دونی خيلی سخته خيلی چه شبائی که با گريه می خوابيدم فقط تو رو مي خواستم
فقط تو اما تو نمی دونستی
هنوز هم نمی دوني

/ 0 نظر / 3 بازدید