صورتم داغ شده مثل اينکه تب دارم خسته ام از اين زندگی کاش يه صدای آشنا می اومد
کاش دستای مهربونت به من زندگی می داد
دلم مثل یه پرنده تو قفس اسیره
دل خسته و تنهای من فقط تو رو می خواد فقط تو

/ 0 نظر / 2 بازدید