دلم گرفته
غمگينم احساس پوچی مي کنم بی هدف شدم نمی دونم چرا؟
چرا دستم به هيچ کاری نمی ره؟
دلم می خواد من هم بتونم يه کاری کنم اما نمی دونم چرا نمی تونم
حتی حوصله نقاشی هم ندارم
احساس شکست می کنم
احساس می کنم نسبت به هم سن و سال هام خيلی ضربه خوردم
دیگه اراده ندارم
دیگه دل خوشی ندارم

/ 0 نظر / 3 بازدید