ابراهیم هر شب و هر روز دلکم بی قرار تو یارمقلب

قلبمقلب

ابراهیم تو آشیانه دلمقلب

دل آشیانه توقلب

ابراهیم یارمقلب

 عاشقتمقلب

عاشق و دلبسته توقلب

ابراهیم تو هر نفس توی قلبم من هر نفس توی قلب عاشقتقلب

قلب

 

/ 0 نظر / 10 بازدید