ابراهیم دلم می خواست الان پیش تو بودم

دلم یه باغ می خواست که خودم و خودت بریم توی اون راه بریم

یه باغ پر از آلبالو

یه جای عاشقانه قشنگ سایه درخت ها

 ابراهیم تو چی دلت می خواد برای خودم و خودت

ابراهیم بیا من و تو ما بشیم

ابراهیم دلم یه خونه می خواست که توی حیاط اون پر از درخت باشه

که مهتاب که می شه من و تو توی حیاط با هم راه بریم

دستای عاشقت توی دستم

که بچه های ما توی حیاط اون با خوشبختی بازی

ابراهیم تو که بیای همه خوشبختی ها رو می سازیم با هم

ابراهیم یارم جفت خوبم

می دونم ما به هم می رسیم ابراهیمقلب

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید