چشام و می بندم منو با خودت به خاطرات مي بری
دوباره تو ميای پيشم دوباره منو صدا می کنی دوباره دستامو می گيری مهربون می شی
چقدر اين روزا زود گريه ام می گيره چقدر اين روزا سرد شده زندگی حتی دستام
فقط گرمی اشک و رو صورتم حس می کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید