يادته وقتی که اومدی من غمگين بودم اومدنت برام مثل يه معجزه بود
پسر خوبی بودی حرفات شيرين بود گرم و صميمی بودی
خيلی زود خودت و تو دلم جا کردی بهت دل بستم
اما تو يه چشم به هم زدن تو رفتی و من موندم و خاطرات تو

/ 0 نظر / 2 بازدید