ای چراغ هر بهانه از تو روشن از تو روشن
ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من منو گنجشکهای خونه ديدنت عادتمونه به هوای ديدن تو پر می گيريم از تو لونه
باز بيای که مثل هر روز برامون دونه بپاشی
منو گنجشکها می ميريم تو اگه خونه نباشی
هميشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام بس که اسم تو رو بردم عطر تو داره نفس هام

/ 0 نظر / 2 بازدید