قرارمون ساعت عشق کنار دل شوره زدن کنار دلواپسی و ترس يه وقت نيومدن عاشقم و عاشق تو از همه ديونه ترم
قرارمون يادت نره دير نکنی منتظرم
قرارمون يادت نره دوست دارم يادت نره