عشق اولم
عشق آخرم
با تو زندگی شده باورم
چه شکسته ام بی تو خسته ام
دل پر اميد به تو بسته ام.......