اولين نوازش دست اولين بوسه تو دنيای واقعی خيلی مهمه تو اينو مي دونستی؟