امشب چقدر ماه تو آسمون قشنگه ماه نقره ای با يه ستاره کنارش دلم می خواد يه غروب با هم زير نور ماه باشيم تو دستامو بگيری تو دستت و نوازش کنی .....
دلم می خواد يه شب با هم تو جاده همون جاده که از کنار دريا رد می شه ترانه دريای مغرب و بشنويم يه شب پر ستاره فقط من و تو
دلم برات تنگ شده