خيلی دلم برات تنگ شده تو که نميدونی چقدر دلم ميخواد باهات حرف بزنم و حرفهای دلم و بهت بگم