نمی دونم امروز چرا همش دلم می خواد باهات حرف بزنم
دلم برای صدات تنگ شده