تو که با مو سر ياری نداری
چرا هر نيمه شو آيی به خوابم