خدايا ای خدای عاشقا منم دوست داشتم امروز اونی که دوسش دارم به يادم باشه و برام کادو و گل رز بياره اينجوری می دونستم که چقدر دوسم داره
دلم می خواست بهم تلفن بزنی اما چه فايده ديگه
می دونم الان تو هم برای عشقت کادو گرفتی براش گل گرفتی می دونم
ديگه منو فراموش کردی می دونم
خدايا مگه من چيز زیادی خواستم؟
فقط مي خواستم عشقم مال من باشه