تو که از حال دلم خبر نداری هيچی ديگه برام جلوه و قشنگی نداره