میدونم اينجا هم که می نويسم فايده ای نداره چون تو که نمی دونی چقدر دلتنگت هستم
دلم می خواست يه روز حرفای دلم رو بدونی