دلم گرفته
کاش مي تونستم سرم و بزارم رو شونه هات و گريه کنم چشام پر از اشک شده