کاش تو هم دلت برام تنگ مي شد
کاش می دونستی که دلم فقط تو رو مي خواد
تو فقط تو