يه روزی منم خوشحال بودم يه قلبی تو دنيا برام می تپيد دلتنگم می شد اما حالا ......