قلبم درده روحيه ام رو از دادم
سهم من از عاشقی فقط اشک بود و اشک