چقدر غروب که ميشه دلم مي گيره
چقدر دلم برای صدات تنگ شده
کاش يه بار ديگه صدات و می شنيدم