چقدر دلم گرفته
اسمون داره ميباره مثل چشمای من برای تو