خيلی دلم ميخواد باهات حرف بزنم
مي دونی چرا بيشتر وقت ها دلم نمي خواد برم بيرون؟
چون وقتی مي بينم که بعضي ها دست عشقشون و گرفتن و يا دارن در کنار عشقشون قدم ميزنن اشک تو چشام جمع مي شه و ياد خودمون مي افتم
اگه تو بودی ما هم می تونستيم روز های قشنگی داشته باشيم