خدايا خسته ام
خسته از اين زندگی از اين تنهائی
بغض گلومو گرفته
چشام پر از اشک شده
خدايا عشق من کجاست؟