کاش دوباره مي ديدمت
کاش دوباره دستامو تو دستهای گرمت مي گرفتی